STRIGO to marka wspierająca rozwój kreatywności i oryginalności.

Od lat wybieracie produkty z fioletową sową. Tak, ten niezwykły ptak to symbol naszej marki. Oczywiście, to nie przypadek! Sowa to symbol mądrości, wiedzy i edukacji. Co więcej, wielkie oczy sowy pozwalają jej widzieć oraz dostrzegać rzeczy, których inni nie mogą. Jednak jej fioletowy kolor wiąże się ze znaczeniem tej barwy, jakim jest wzbudzanie zapału do pracy twórczej. Dlatego w naszej ofercie znajdują się produkty pomagające dzieciom rozwijać zdolności manualne i małą motorykę. Naszą misją jest odkrywanie nowych i kreatywnych produktów dla dzieci. Przyjazny dzieciom design łączymy z wyjątkową funkcjonalnością – to i jeszcze więcej znajdziecie w każdym zestawie kredek, farb i markerów. Dlaczego jest to takie kluczowe? Kreatywna postawa to najbardziej oczekiwana cecha osobowości w aktualnym świecie. Z tego powodu warto już od najmłodszych lat zaszczepiać ją dzieciom. Nasze produkty pomogą Wam w tym. Jesteście ciekawi jak? Zajęcia plastyczne to najlepszy sposób, aby zmotywować maluchy do aktywności, której wynikiem jest powstanie czegoś nowego. Kolorowanie, malowanie, rysowanie czy pisanie? Każda z tych niepozornych czynności ma wielki wpływ na rozwój twórczego myślenia u dzieci. Dlatego do prawidłowego rozwoju maluchów są potrzebne właściwe produkty, które są przystosowane do ich wieku. Możecie mieć pewność, że wszystkie artykuły STRIGO są bezpieczne, gruntownie sprawdzone i przetestowane oraz spełniają surowe normy. Dzięki STRIGO dzieci w każdym wieku mogą przelewać swoje myśli na papier i rozwijać umiejętności rysowania i kolorowania. W końcu nauka nie musi być nudna. To z nami odkrywają świat kolorów i kształtów. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do rodziców, którym zależy na rozwijaniu wyobraźni swoich dzieci poprzez tworzenie dzieł sztuki. Na stronie internetowej Strigo.eu posiadamy gamę produktów, które idealnie sprawdzą się w roli przyborów szkolnych. Sprawdźcie sami!

Kredki i przy­bory do ryso­wa­nia są jed­nymi z naj­bar­dziej lubia­nych arty­ku­łów pla­stycz­nych przez dzieci w każ­dym wieku. Pre­zen­to­wane przez nas przy­bory do ryso­wa­nia są bar­dzo dobrej jako­ści, posia­dają nie­zbędne ate­sty oraz kon­ku­ren­cyjne ceny. Prócz tego świet­nie nadają się dla dzieci, które uwiel­biają prace pla­styczne — zarówno w szkole, jak i w domu. Dzięki ryso­wa­niu nawet naj­młodsi pobu­dzą kre­atyw­ność i roz­winą umie­jęt­no­ści manu­alne. Dodat­kowo ryso­wa­nie to wspa­niała zabawa dla każ­dego, i to bez­względny na wiek. Dla­tego kredki STRIGO cha­rak­te­ry­zują się inten­syw­nymi kolo­rami. Dzięki temu ide­al­nie pod­kre­ślą nawet naj­drob­niej­szy ele­ment dzieła. Spra­wią, że każda praca pla­styczna będzie uni­ka­towa – czy to rysu­nek, kolo­ro­wanka, bądź praca na kon­kurs szkolny. Jed­nym z naszych zasad­ni­czych celów jest abso­lutna satys­fak­cja klien­tów oraz zado­wo­le­nie na twa­rzach tych naj­młod­szych, któ­rzy będą zasad­ni­czymi nabyw­cami naszych arty­ku­łów. Jeśli chce­cie spra­wić radość swo­jemu dziecku, czy wycho­wan­kom, nie cze­kaj­cie i już teraz wybierz­cie pro­dukty, które naj­bar­dziej przy­cią­gną uwagę. I Wy możesz spra­wić, że dziecko odkryje w sobie arty­stę. Zachę­camy do sko­rzy­sta­nia z naszej oferty. W końcu, jak ryso­wać, to tylko na kolo­rowo. Akwa­re­lowe, meta­liczne, a może pro­fe­sjo­nalne? Sami zde­cy­duj­cie, jakie kredki wybie­rze­cie!

Pla­ste­lina to mate­riał pla­styczny prze­zna­czony do zabawy, nauki mode­lo­wa­nia, ćwi­czeń tera­peu­tycz­nych oraz two­rze­nia pomy­sło­wych prac pla­stycznych. W ofer­cie sklepu inter­ne­to­wego Strigo.eu znaj­dują się pla­ste­liny szkolne, ale i także kre­atywne. Pla­ste­lina dla dzieci, którą ofe­ru­jemy to szcze­gól­nie miękki mate­riał pla­styczny, który jest łatwy i bez­pieczny w uży­ciu przez naj­młod­szych.

Praktyczna formuła utrzymuje dłonie w czystości nawet po wielokrotnym użyciu. Plastelina STRIGO doskonale nadaje się do ćwiczenia form i umiejętności na zajęciach plastycznych w szkołach, przedszkolach i pracowniach artystycznych. Nie wysycha, dzięki czemu można ją używać przez długi czas. Poza klasycznym zestawem kolorystycznym plastelina STRIGO posiada także inne ciekawe wersje:

  • plastelina brokatowa — idealna dla najbardziej wymagających księżniczek. Nie ma nic lepszego do tworzenia niepowtarzalnych kompletów biżuterii czy dia­demu;
  • pla­ste­lina flu­ore­scen­cyjna – nie­zwy­kle atrak­cyjna, kolory są efektowne, przez co jeszcze bardziej oddziałuje na zmysły. Naj­lep­sza dla mło­dych twór­ców do for­mo­wa­nia wszel­kich ele­men­tów odbla­sko­wych.

Warto podkreślić fakt, że korzy­sta­jąc z pla­ste­liny, dziecko używa obu rąk, co wymaga współ­pracy obu pół­kul mózgu. W ten spo­sób pod­czas zabawy jed­no­cze­śnie roz­wija się logiczne myśle­nie, umie­jęt­no­ści języ­kowe, wyobraźnie oraz emo­cje, jak i także kon­cen­tra­cje uwagi. Pla­ste­lina STRIGO dla dzieci, dzięki sze­ro­kim zale­tom, to świetny i ponad­cza­sowy spo­sób na atrak­cyjne zaję­cia, które zagwa­ran­tują wszech­stronny roz­wój.

Lub

Plastelina STRIGO , dzięki swoim różnorodnym zaletom, to doskonały i ponadczasowy sposób na uczestnictwo w angażujących zajęciach, gwarantujących wszechstronny rozwój.

Farby pla­ka­towe to naj­wła­ściw­szy i oczy­wi­sty wybór, jeśli poszu­ku­je­cie farb szkol­nych. Farbki pla­ka­towe są bez­pieczne dla dzieci. Ich zasad­ni­cze cechy, czyli gęsta kon­sy­sten­cja, ide­alne kry­cie i pełen ener­gii kolory, spra­wiają, że malo­wa­nie staje się fak­tyczną zabawą. Nie ogra­ni­czają nie­za­leż­no­ści arty­stycz­nej małych twór­ców. Wręcz prze­ciw­nie, wspie­rają ich w roz­wi­ja­niu umie­jęt­no­ści pla­stycz­nych i kre­atyw­no­ści. Farby pla­ka­towe są wspa­niałe, ponie­waż można malo­wać nimi nie tylko po papie­rze, ale także na kar­to­nie, drew­nie i cera­mice. Są bar­dzo łatwe w uży­ciu. Farbki pla­ka­towe STRIGO są dostępne w zesta­wach kolo­rów: 6,12 lub 8. W wybra­nych kom­ple­tach farb pla­ka­to­wych znaj­dują się rów­nież pojem­niczki z far­bami złotą i srebrną. W ofer­cie zna­la­zły się zarówno kla­syczne farby pla­ka­towe w sło­icz­kach z zakrętką, ale także farby pla­ka­towe w butel­kach o pojem­no­ści od 500 ml do 1000 ml. Takie farby per­fek­cyj­nie spraw­dzają się jako wypo­sa­że­nie dla szkół i przed­szkoli. Kupu­jąc farby pla­ka­towe w butel­kach, może­cie wypo­sa­żyć całą klasę. Ponadto są przy­datne pod­czas malo­wa­nia dużych pla­ka­tów lub prac pla­stycz­nych. Nato­miast u młod­szych dzieci, podej­mu­ją­cych dopiero swoją przy­godę z zabaw­kami, bajecz­nie spraw­dzą się farby do malo­wa­nia pal­cami STRIGO. Małe rączki dzieci nie radzą sobie jesz­cze zbyt dobrze z posłu­gi­wa­niem się pędz­lem. Może to nie­po­trzeb­nie zra­żać do malo­wa­nia. Prócz tego czę­sto dzieci instynk­tow­nie chcą posłu­gi­wać się pal­cami. Warto zatem zadbać o to, aby akce­so­ria nada­wały się do kon­taktu z deli­katną skórą malu­chów i były łatwo zmy­walne. Łagodna kon­sy­sten­cja oraz nasy­cone kolory farb akty­wi­zują do ich uży­wa­nia. Malu­jąc rękoma, dziecko może bez ogra­ni­czeń kre­ślić kształty oraz mie­szać barwy. Farbki do malo­wa­nia rękami to zatem wspa­niały spo­sób nada­nie wyrazu natu­ral­nej, dzie­cię­cej kre­atyw­no­ści. Ich dużym atu­tem jest wie­lo­funk­cyj­ność użyt­ko­wa­nia – dziecko może dosłow­nie zanu­rzyć się w bogac­two kolo­rów, malu­jąc rącz­kami sie­bie i swoje oto­cze­nie Skąd tak duża popu­lar­ność farb pla­ka­to­wych STRIGO, które cie­szą się uzna­niem uczniów? Przede wszyst­kim farby STRIGO zapew­niają wspa­niałe kry­cie. Prócz tego kolory nie blakną pod wpły­wem świa­tła. Nie­za­leż­nie, jakich farb poszu­ku­je­cie, wszyst­kie modele dostępne są na Strigo.eu.

Plecaki szkolne są codziennym towarzyszem dzieci. Oczywiście najważniejszą kwestią jest ich komfort oraz bezpieczeństwo. Niestety zbyt ciężkie plecaki to temat wszechobecny. Dzieci często muszą nosić ze sobą wiele podręczników i zeszytów oraz mnóstwo niezbędnych akcesoriów. W końcu dodatkowe kilogramy to ostatnia rzecz, jakiej potrzebują plecy ucznia. Dlatego plecaki STRIGO są lekkie! Wodoodporność to kolejna nieodłączna cecha, jaką odznaczają się plecaki. Przybory i książki muszą pozostać nietknięte – niezależnie od kaprysów pogody. Duża liczba książek i akcesoriów wymaga również zapewnienia porządku. Dlatego plecaki STRIGO są dostępne z dwiema, a nawet trzema przegrodami i dużą ilością kieszeni. Posiadanie takiego plecaka może również pomóc dzieciom nauczyć się utrzymywać porządek. Nie można zapomnieć o odblaskach – to one są podstawą bezpieczeństwa na drodze, niezależnie od wieku. W naszym sklepie znajdziecie plecaki, które spełniają wszystkie te wymagania i nie tylko. Dbamy o to, aby asortyment był odpowiedni dla potrzeb każdego ucznia. W naszej ofercie zawsze pojawiają się plecaki z ulubionymi dziecięcymi postaciami. Miłośnicy zwierząt również znajdą u nas model dla siebie. W grupie dominują plecaki dla dziewcząt, ale nie oszukujmy się – chłopcy też kochają zwierzęta. Nasz asortyment plecaków dziecięcych łączymy często z szeregiem dodatkowych akcesoriów, które czynią nasze produkty jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Piórnik, worek, śniadaniówka oraz bidon — te wszystkie produkty możecie mieć z tej samej serii. Krótko mówiąc – plecaki szkolne dla dzieci to nasza specjalność!

Biuro

Prócz oferty artykułów szkolnych na Strigo.eu posiadamy także, się także ofertę z produktami biurowymi. Niemniej jednak jest ona na tyle praktyczna, że sprawdzi się zarówno w pracy, szkole, jak i domu. W końcu samoprzylepne karteczki, zakładki indeksujące, teczki i organizery są niezastąpionym rozwiązaniem pozwalającym na czytelne oznaczenie treści dokumentów oraz wyróżnienie rozdziałów w książkach i podręcznikach. Kolory produktów STRIGO są wyraziste i atrakcyjne, a zapisany na nich tekst nigdy nie umknie uwadze. Świetnie nadają się do akcentowania ważnych dokumentów i szybkiego ich wyszukiwania. Są absolutnie niezbędnym dodatkiem w każdym biurze, sekretariacie czy gabinecie. Nasze produkty zdecydowanie ułatwiają wykonywanie zadań niejednej księgowej, redaktorowi i tłumaczowi. Stanowią również prosty sposób organizacji, ponieważ nie pozostawiają żadnych śladów. Dzięki temu można je naklejać również na ważne dokumenty. Produkty dostępne są w różnych barwach (pastelowych oraz bardziej intensywnych) i rozmiarach. Można ich używać wielokrotnie, ponieważ bez problemu się odklejają i nie pozostawiają śladu kleju na papierze. Co więcej, na zakładkach indeksujących można pisać! Dzięki tym praktycznym produktom macie szansę zaznaczać ważne miejsca w książce czy dokumencie, aby potem bez trudu je odnaleźć. Paski nie zasłaniają tekstu, ponieważ w części przylepnej są przezroczyste. W naszym asortymencie znajdziecie wszystko, co jest potrzebne do uporządkowania dokumentów, faktur, rękopisów. Jedno jest pewne! Wychodzimy naprzeciw Waszym potrzebom, ponieważ my po prostu ubóstwiamy tworzyć produkty, które pomagają ludziom w każdym wieku uśmiechać się, odkrywać ich wyobraźnię i wyrażać siebie. Niezwykłe przedmioty, które sprawią, że obszar artystyczny, twórczy szkolny lub biurowy stanie się przyjemniejszy, to nasz znak rozpoznawczy. Niezależnie od tego, w której z tych przestrzeni jesteście, na pewno znajdziecie coś wyjątkowego, aby zainspirować własną kreatywność i wyrazić się światu.

Pióra

Kiedy na początku szkoły podstawowej dzieci opanują już zapisywanie liter ołówkiem, przychodzi czas na wymienienie go na inny artykuł piśmienniczy. Częstym wyborem są pióra wieczne, których sprawne używanie wymaga jednak więcej precyzji i doświadczenia, ale sprawia, że pismo jest staranne, co nieraz aktywizuje maluchy do dalszych ćwiczeń. Dlatego pierwsze narzędzie do pisania jest bardzo ważne, gdyż dziecko dopiero uczy się jak prawidłowo układać je w dłoni. Wybierając właściwe pióro do pisania dla najmłodszych, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na jakość stalówki oraz profilowany kształt, wspomagający prawidłowe trzymanie trzema palcami. Dlatego poszerzyliśmy swoją ofertę również o wymazywalne pióra wieczne ze stalówką. Wiemy, jak ważnym elementem często decydującym o wyborze konkretnego modelu jest sposób napełniania atramentem. Nasze pióra wieczne są w wersji na naboje. Dzięki temu są bardziej praktyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o pióra dla dzieci do szkoły. Wystarczy zaledwie kilka chwil, aby wymienić pusty pojemnik na zapasowy, który można przechowywać w piórniku bez obawy o pobrudzenie dłoni. Pisanie piórem ma wiele zalet, dlatego zarówno dorośli, jak i dzieci chętnie sięgają po tradycyjne pióro wieczne na naboje. Używanie pióra jest bardzo wygodne i nie wymaga takiego dociskania do papieru, jak w przypadku długopisu, co pozwala na skupienie się nad estetyką oraz bardziej starannym pisaniem. Wymazywalne pióra ze stalówką STRIGO  są opracowane tak, aby dopasowywały się do małych rączek dzieci. W ten sposób zapisywanie staje się przyjemnym doświadczeniem. Pióra zostały zaopatrzone na końcu obudowy w gumkę, która pozwala z łatwością usunąć niefortunne błędy. Prócz tego kluczowym elementem ułatwiający naukę pisania jest duży, elastyczny, gumowy i profilowany uchwyt. I to, co najważniejsze. Specjalna strefa uchwytu została opracowana z myślą o osobach piszących zarówno prawo, jak i leworęcznie. Te ergonomiczne pióra są niezwykle uniwersalne. Ponadto każde pióro wieczne wyróżnia się kolorem, które przyciąga wzrok i dodaje energii. Innowacyjny design sprawia, że produkty są świetnym dodatkiem zarówno do codziennego użytkowania, jak i na specjalne okazje na przykład w formie praktycznego prezentu. Irydowa, odporna na nacisk stalówka w piórach wiecznych pozwala na osiągnięcie płynności oraz przejrzystości pisma, której trudno dorównać długopisem. Poznajcie więc wszystkie zalety ponadczasowych piór wiecznych dla dzieci.