Security in Practice – szkolenia dla nauczycieli, rodziców i uczniów

Firma Security in Practice oferuje szeroką gamę szkoleń dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Naszym głównym celem jest prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, doradczej, usługowej i badawczo-rozwojowej związanych z bezpieczeństwem placówek oświatowych. Szkolenia, które prowadzimy są praktyczne, umożliwiają wdrożenie gotowych procedur bezpieczeństwa, które w sytuacjach krytycznych pozwalają na podejmowanie natychmiastowego działania zapewniającego bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placówki oświatowej. Jeśli interesują Państwa profesjonalne szkolenia z tego zakresu realizowane przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Szkolenia dla placówek przedszkolnych

 • Szkolenie z zakresu systemu wczesnego wykrywania zagrożeń (SWWZ)

INFORMACJA O SZKOLENIU

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Realizacja powyższego szkolenia ma na celu zapoznanie rodziców
z najbardziej powszechnymi i niebezpiecznymi symptomami zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych dla placówki oświatowej.

Szkolenie przygotowane na bazie analizy realnych zdarzeń w placówkach oświatowych
w Stanach Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, Finlandii i Polski oraz doświadczeń praktycznych.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia koncentrują się na:

 • analizie przypadków niebezpiecznych zdarzeń w szkołach
 • analizie najczęściej występujących symptomów zagrożeń
 • analizie Systemu Wczesnego Wykrywania Zagrożeń

PROGRAM SZKOLENIA (czas szkolenia – 180 min.)

W ramach szkolenia zostaną zrealizowane następujące zagadnienia:

 • współczesne zagrożenia dla placówek oświatowych
 • przebieg zdarzenia typu „aktywny strzelec”
 • najczęściej występujące symptomy sytuacji niebezpiecznych związanych z uczniem
 • analiza symptomów oraz możliwe konsekwencje – studium przypadku
 • analiza Systemu Wczesnego Wykrywania Zagrożeń (SWWZ)
 • sporządzanie dokumentów formalnych dotyczących symptomów oraz zdarzeń niebezpiecznych

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Realizacja powyższego szkolenia pozwoli dyrektorom oraz nauczycielom na wczesną identyfikację symptomów sytuacji niebezpiecznych. Wprowadzenie skutecznego narzędzia
w postaci Systemu Wczesnego Wykrywania Zagrożeń (SWWZ) umożliwi podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych oraz szkoleniowych w przypadku stwierdzenia ryzyka wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych.

Szczegółowy opis szkolenia: https://securityinpractice.eu/szkolenia/szkolenie-z-zakresu-systemu-wczesnego-wykrywania-zagrozen/

 • Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu procedur bezpieczeństwa – „Dzień Bezpieczeństwa”

INFORMACJA O SZKOLENIU

Realizacja powyższego szkolenia ma na celu przygotowanie całej społeczności szkolnej do prawidłowego i skutecznego postępowania w sytuacjach zaistnienia takich zagrożeń, jak: wtargnięcie do szkoły osoby z niebezpiecznym narzędziem (aktywny strzelec), sytuacja zakładnicza, obecność ładunku wybuchowego/zgłoszenie podłożenia ładunku, obecność
w szkole substancji chemicznej/biologicznej, sytuacje zagrażające życiu związane z agresją rówieśniczą.

Szkolenie jest oparte na głębokiej analizie przebiegu sytuacji niebezpiecznych na całym świecie oraz praktyczne, sprawdzone procedury bezpieczeństwa – tzw. System 2-12. Przyjęte rozwiązania nie powodują u dzieci i młodzieży żadnych negatywnych emocji.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia koncentrują się na:

 • najczęściej występujących symptomach zagrożeń dla placówek oświatowych
 • systemie wczesnego wykrywania zagrożeń
 • metodyce prowadzenia szkoleń praktycznych z zakresu bezpieczeństwa
 • praktycznym treningu najbardziej skutecznych procedur bezpieczeństwa

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przebiega trzyetapowo:

 1. Etap I – realizowany kilka dni przed szkoleniem

Przegląd szkoły pod kątem bezpieczeństwa, mający na celu identyfikację najważniejszych mankamentów w zakresie bezpieczeństwa, oraz zaproponowanie zmian proceduralnych – zarówno organizacyjnych, jak i technicznych – koniecznych do wprowadzenia przed szkoleniem praktycznym.

 1. Etap II – realizowany dzień przed szkoleniem (180 min)

Szkolenie dla całej rady pedagogicznej oraz pracowników obsługowo-administracyjnych w celu zapoznania ich z najbardziej realnymi zagrożeniami dla szkół oraz przebiegiem potencjalnego ataku na placówkę na podstawie konkretnych przypadków. W trakcie omawiany jest autorski system wczesnego wykrywania symptomów zbliżającego się zagrożenia, mający na celu ich wczesną neutralizację. Dodatkowo nauczyciele zapoznawani są z procedurami bezpieczeństwa oraz metodyką szkolenia dzieci z ich praktycznego stosowania.

 • Etap III – realizowany w ramach „Dnia Bezpieczeństwa” – zajęcia zintegrowane (240 min)

W tym dniu cała społeczność szkolna trenuje procedury bezpieczeństwa, takie jak:

 • ewakuacja w trakcie lekcji
 • ewakuacja w trakcie przerwy
 • azyl w trakcie lekcji
 • azyl w trakcie przerwy

Szczegółowy opis szkolenia: https://securityinpractice.eu/szkolenia/szkolenie-teoretyczne-oraz-praktyczne-z-zakresu-procedur-bezpieczenstwa-dzien-bezpieczenstwa/

 • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla rodziców uczniów

INFORMACJA O SZKOLENIU

Szkolenie przeznaczone dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizacja powyższego szkolenia ma na celu zapoznanie rodziców z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem w placówkach oświatowych.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia koncentrują się na:

 • zagrożeniach wewnętrznych i zewnętrznych dla szkół
 • przebiegu najbardziej niebezpiecznych zdarzeń w szkołach
 • najczęściej występujących symptomach zagrożeń dla placówek oświatowych

PROGRAM SZKOLENIA (czas szkolenia – 120 min)

W ramach szkolenia zostaną zrealizowane następujące zagadnienia:

 • współczesne zagrożenia dla placówek oświatowych
 • przebieg zdarzenia typu „aktywny strzelec”
 • symptomy sytuacji niebezpiecznych związanych z uczniem
 • problem radykalizacji u dzieci i młodzieży
 • przemoc rówieśnicza i jej skutki dla bezpieczeństwa placówek oświatowych
 • procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole
 • rola rodziców w zasilaniu informacyjnych systemu wczesnego wykrywania zagrożeń

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Realizacja powyższego szkolenia pozwoli rodzicom na zapoznanie się z najbardziej powszechnymi i niebezpiecznymi zagrożeniami dla placówek oświatowych, procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole oraz zrozumieć ich rolę w systemie bezpieczeństwa placówki oświatowej.

Szczegółowy opis szkolenia: https://securityinpractice.eu/szkolenia/szkolenie-z-zakresu-bezpieczenstwa-dla-rodzicow-uczniow/

 • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników wydziałów oświaty

INFORMACJA O SZKOLENIU

Oferowane przez nas szkolenie ma na celu przygotowanie dyrektorów szkół, a także pracowników wydziałów oświaty oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo placówek oświatowych na terenie gminy, powiatu, miasta czy województwa oraz pełną integrację systemu bezpieczeństwa placówek oświatowych w danej jednostce administracyjnej.

Szkolenie ma na celu zapoznanie szkolonych z katalogiem możliwych zagrożeń dla placówek oświatowych i procedurami bezpieczeństwa oraz ukazać rolę struktur kontrolnych w kwestii bezpieczeństwa podległych placówek oświatowych.

Szkolenie oparte na głębokiej analizie przebiegu sytuacji niebezpiecznych na całym świecie oraz praktycznych, sprawdzonych procedurach bezpieczeństwa – tzw. System 2-12.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia koncentrują się na:

 • najczęściej występujących zagrożeniach dla placówek oświatowych
 • procedurach bezpieczeństwa
 • roli komórek oświatowych w zarządzaniu kwestiami bezpieczeństwa

PROGRAM SZKOLENIA (czas szkolenia – 180 min)

W ramach szkolenia zostaną zrealizowane następujące zagadnienia:

 • współczesne zagrożenia dla placówek oświatowych
 • mankamenty w systemie bezpieczeństwa placówek oświatowych
 • przebieg zdarzenia typu „aktywny strzelec”
 • symptomy sytuacji niebezpiecznych związanych z uczniem
 • problem radykalizacji u dzieci i młodzieży
 • przemoc rówieśnicza i jej skutki dla bezpieczeństwa placówek oświatowych
 • procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole – System 2-12
 • System Wczesnego Wykrywania Zagrożeń na szczeblu samorządu
 • analiza informacji o zagrożeniach oraz zasady sporządzania analizy zagrożeń
 • współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
 • planowanie przedsięwzięć profilaktycznych na bazie analizy zagrożeń
 • działanie oraz odpowiedzialność osób funkcyjnych w sytuacji wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych
 • metodyka prowadzenia ćwiczeń z reagowania kryzysowego na wypadek zaistnienia sytuacji niebezpiecznej w placówce oświatowej

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Realizacja powyższego kursu dla dyrektorów szkół oraz innych pracowników oświaty pozwoli na wprowadzenie w rejonie odpowiedzialności jednolitego systemu bezpieczeństwa
w podległych placówkach oświatowych oraz jego pełną integrację ze strukturami odpowiedzialnymi za reagowanie kryzysowe na poziomie samorządu.

Szczegółowy opis szkolenia: https://securityinpractice.eu/szkolenia/szkolenie-z-zakresu-bezpieczenstwa-dla-pracownikow-wydzialow-oswiaty/

 • Szkolenie ABC emocji

INFORMACJA O SZKOLENIU

Szkolenie ma na celu ułatwienie rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych odczuwanych przez dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego oraz rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nauka rozpoznawania pojawiających się emocji oraz ich nazwania.
W trakcie szkolenie poprzez zabawę, dzieci uczą się komunikowania własnych stanów emocjonalnych rówieśnikom i rodzicom, uświadamiają sobie również, że każda emocja ma swoje źródło. Dzieci uczą się ponadto akceptowanych społecznie i efektywnych sposobów wyrażania emocji, reagowania na emocje innych, przez co lepiej funkcjonują w grupie rówieśniczej oraz relacjach ze starszymi dziećmi oraz dorosłymi.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie składa się z gier i zabaw, które dostosowane są do wieku uczestników. Po szkoleniu, dzieci uczestniczą w krótkim podsumowaniu i omówieniu obszaru emocji.

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Inteligencja emocjonalna dzieci i świadomość własnej emocjonalności stanowią jeden
z najważniejszych obszarów rozwoju dzieci, który wpływa na późniejsze etapy rozwoju umiejętności społecznych, budowanie relacji i funkcjonowanie w grupie. Istotną korzyścią szkolenia jest edukacja dzieci, że emocje są zjawiskiem normalnym, a ich przeżywanie
i okazywanie innym ludziom jest bardzo ważną umiejętnością dla małego człowieka.

Pozostałe szkolenia

 • Szkolenie „Cyberzagrożenia” – dzieci i młodzież każdego dnia korzystają z urządzeń, które podłączone do internetu mogą powodować relalne cyberzagrożenia. Szkolenie umożliwia poznanie typowych zagrożeń związanych z cyberatakami, naukę sposobów zabezpieczeń cyberdanych, zachowanie prywatności online i nauka cyberhigieny w cyberprzestrzeni.

Szczegółowy opis szkolenia: https://securityinpractice.eu/szkolenia/cyberbezpieczenstwo/

·       Szkolenie Depresja wśród nastolatków – przyczyny, objawy, zagrożenia” – celem szkolenia jest przedstawienie najczęściej występujących objawów zaburzeń depresyjnych u dzieci i nastolatków, czynników, które mogą odpowiadać za wystąpieniem tego zaburzenia oraz możliwych konsekwencji lekceważenia objawów.

Szczegółowy opis szkolenia: https://securityinpractice.eu/szkolenia/depresja-wsrod-nastolatkow-przyczyny-objawy-zagrozenia/

 • Szkolenie „Problem samobójstw wśród młodzieży” – cele szkolenia koncentrują się na analizie przypadków samobójstw, najczęściej występujących symptomów problemów skutkujących próbą samobójczą oraz sposobach postępowania w sytuacji możliwej próbie samobójczej.

Szczegółowy opis szkolenia: https://securityinpractice.eu/szkolenia/szkolenie-problem-samobojstw-wsrod-mlodziezy/

 • Szkolenie Przemoc rówieśnicza w placówkach oświatowych – agresor, ofiara, zagrożenia dla pracowników placówek oświatowych” – celem szkolenia jest uświadomienie zagrożenia, jakim jest dla uczniów przemoc rówieśnicza. Świadomość mechanizmów, które kierują agresorem oraz negatywnych implikacji dla ofiary, może pozytywnie wpłynąć na walkę z tym negatywnym zjawiskiem.

Szczegółowy opis szkolenia: https://securityinpractice.eu/szkolenia/przemoc-rowiesnicza-w-placowkach-oswiatowych/

 • Szkolenie dla uczniów z zakresu odpowiedzialności karnej za czyny popełnione na terenie szkoły – kluczowe cele szkolenia koncentrują się na:
 • podnoszeniu świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności karnej w zależności od wieku sprawcy
 • umiejętności rozpoznania oraz interpretacji czynu wykraczającego poza normy prawne oraz skutków jego popełnienia dla dalszego funkcjonowania w społeczności szkolnej
 • świadomości konieczności działania pracowników placówki w przypadku ujawnienia przestępstwa i znajomości etapów realizacji tych działań
 • znajomości zakresu postępowania organów ścigania wobec sprawcy czynu karalnego

Szczegółowy opis szkolenia: https://securityinpractice.eu/szkolenia/szkolenie-z-zakresu-systemu-wczesnego-wykrywania-zagrozen-swwz/


dr Krzysztof DANIELEWICZ, płk rez.

Ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, specjalizujący się w Afryce i Azji. Autor prelekcji, procedur i szkoleń z zakresu postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. Były żołnierz zawodowy, uczestnik misji w Afganistanie w 2007, 2008, 2012 r. oraz w Mali w latach 2013–2014. Wcześniej pełnił służbę w Kwaterze Międzynarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie (2004–2006) oraz Kwaterze Eurokorpusu w Strasburgu (2009–2012). Brał udział w ponad 40 kursach, ćwiczeniach międzynarodowych oraz dyżurach bojowych w kraju i za granicą, w tym w ramach Sił Odpowiedzi NATO (SON) czy Grup Bojowych Unii Europejskiej (GBUE). W latach 2016-2018 w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Bezpieczna Szkoła Bezpieczna Przyszłość”, przeszkolił ponad 350 szkół na terenie całego kraju, z zakresu bezpieczeństwa. Współautor procedur postępowania na wypadek ataku terrorystycznego na szkołę. Autor opracowań: Lwowska Ekspozytura Wywiadu. Działalność Ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 1921–1939, Toruń 2011 i 2017, Terroryzm w Afryce. Geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012–2014, Oświęcim 2016 oraz Państwo Islamskie (ISIS) – Historia powstania, taktyka działania, Oświęcim 2019 (red.), a także kilkunastu recenzowanych artykułów naukowych. Obecnie właściciel firmy i portalu internetowego – Security in practice.

Przeżyć Szkołę. Bezpieczeństwo w szkole. Teoria i praktyka

System bezpieczeństwa w szkole jest tak silny, jak jego najsłabszy element.

Książka „Przeżyć szkołę” poświęcona jest kwestiom bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Szczególną uwagę autor zwraca na zagadnienia związane z atakiem tzw. aktywnego strzelca. Poddaje analizie najbardziej tragiczne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Niemczech, na Krymie i w Polsce.