Regulamin serwisu

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu www.magazynmontessori.pl.

Serwis jest skierowany do rodziców oraz opiekunów prawnych a także dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy są zainteresowani tematyką żywienia i rozwoju dziecka, promocji i ochrony stanu zdrowia, w szczególności promowania zdrowego trybu życia, odżywiania, a także żywienia, pielęgnacji i wychowywania dzieci. W ramach Serwisu udostępnia i kieruje do Użytkowników spersonalizowane oferty, komunikację, treści poradnikowe, rekomendacje oraz promocje dopasowane do ich potrzeb, a także potrzeb ich dzieci, w szczególności wieku oraz płci dziecka.

Regulamin określa zasady prezentacji firm w serwisie www.magazynmontessori.pl.

Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem.

Administrator świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Administratora jest umożliwienie Kupującemu prezentacji swoich usług na portalu oraz w e-Magazynie.

Warunkiem wyświetlania pełnej prezentacji usług Firmy jest terminowe uiszczanie Opłaty Abonamentowej określonej w umowie.

Umowa może być zawarta na okres 1 roku kalendarzowego.

Za datę zawarcia umowy uważa się datę udzielenia zlecenia i akceptacji warunków przez Klienta.

Opłata Abonamentowa jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy.

Opłata Abonamentowa opłacana jest na podstawie wystawionej Faktury – przesłanej drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub listem poleconym.

Klient zobowiązuje się do zapłaty należności za wystawioną Fakturę na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie wskazanym na wystawionej fakturze.

Administrator zobowiązuje się do umieszczenia wszelkich informacji dotyczących Firmy Klienta na podstawie materiałów uzyskanych od Klienta drogą telefoniczną oraz elektroniczną.

Klient odpowiada w pełni za treść zamieszczonego wpisu.

Klient dodając informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal www.magazynmontessori.pl w celach promocyjnych.

Klient ma pełną możliwość zmian danych teleadresowych, opisów, zdjęć umieszczonych we wpisie bez ograniczeń w ciągu roku kalendarzowego: to jest w czasie trwania abonamentu.

Klient decydując się na współpracę poświadcza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Jego akceptacją.

Złamanie przez Klienta postanowień zawartych w umowie lub regulaminie skutkuje natychmiastowym usunięciem z serwisu bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieniędzy.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych z włączoną obsługą plików cookie.

Nad egzekwowaniem postanowień Regulaminu, w szczególności spełnienia wymogów określonych w rozdziale 2 art. 12-13 oraz rozdziale 3 art. 6 Regulaminu, czuwają moderatorzy wyznaczani według własnego uznania przez Administratora.

Moderatorzy mogą w każdym czasie usunąć z Serwisu treści oraz materiały niezgodne z Regulaminem.

Moderatorzy podejmują w imieniu Administratora decyzje w przedmiocie dezaktywacji Profili.

Decyzje moderatorów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Moderatorzy są uprawnieni do dokonywania wiążących interpretacji postanowień Regulaminu. Moderatorzy nie mają obowiązku publicznego uzasadniania swoich decyzji. Wszelkie uwagi dotyczące decyzji moderatorów należy zgłaszać na adres mailowy biuro@magazynmontessori.pl

Właściciel serwisu Magazyn Montessori zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu uprzednio informując o tym Klienta drogą elektroniczną. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 01.09.2021r

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Dom Nowych Mediów Wioleta Grzenkowska, ul. Brzozowa 2, 83-210 Zblewo, NIP 5932569758 e-mail: biuro@magazynmontessori.pl

W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z właścicielem portalu, e-mail: biuro@magazynmontessori.pl

Dane będą przetwarzane w celu sfinalizowania transakcji podczas zakupu usług oraz przesyłania informacji marketingowych na podstawie art. 3 RODO. 7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego).

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.