InterRisk

EDU Plus Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z opcją Hejt Stop!

Wzorowa ochrona nie tylko dla wzorowych uczniów

Wiesz, że dzieci nie zawsze grzecznie siedzą w ławkach. Z EDU Plus możesz dopasować zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb dziecka.
W pakiecie m. in.:

  • Ochrona 365 dni w roku 24/7
  • Telemedycyna
  • Pakiet Kleszcz
  • e-Rehabilitacja
  • Zwrot kosztów wycieczki

Sprawdź szczegóły u Pośrednika: interrisk.pl/znajdz-agenta


Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu ubezpieczyciela z dnia 18.04.2023 r, dostępnych na stronie www.interrisk.pl
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Noakowskiego 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości), prowadząca działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 г.
Propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.